Unimec – producator de structuri si confectii metalice pentru liniile electrice

header

Anunț de presă
Data: Noiembrie 2019
FINALIZAREA PROIECTULUI
„Diversificarea producției în cadrul SC UNIMEC SRL prin modernizarea spațiului de lucru și achiziționarea de echipamente tehnologice noi în vederea îmbunătățirii competitivității economice”
S.C. UNIMEC S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Diversificarea producției în cadrul SC UNIMEC SRL prin modernizarea spațiului de lucru și achiziționarea de echipamente tehnologice noi în vederea îmbunătățirii competitivității economice”, cod SMIS 110652, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.A: “Spriijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului este de 2.351.472,52 lei, cu o valoare nerambursabilă în sumă de 1.222.388,09 lei, din care 1.039.029,88 lei provine din Fondul European de Dezvoltare Regională și 183.358,21 lei provine din Bugetul de Stat.
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea activității firmei prin modernizarea infrastructurii, dotarea cu utilaje tehnologice noi și introducerea de tehnologii noi, nepoluante în procesul de fabricație, în vederea dezvoltării durabile a societății.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Diversificarea producției în cadrul SC UNIMEC SRL, prin modernizarea halei de producție și a spațiilor adiacente, achiziționarea de echipamente tehnologice, mobilier și informatice noi, moderne, achiziția de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și achiziția de software ce deservește procesul de producție în vederea dezvoltării societății pe piața de profil, într-un termen de 22 luni de la data începerii proiectului.
2. Crearea de noi locuri de muncă în cadrul întreprinderii, prin angajarea unei persoane aparținând unei categorii defavorizate în vederea creșterii numărului mediu de angajați și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după efectuarea plății finale în cadrul proiectului) și eliminarea factorilor de discriminare
și promovarea egalității de șanse, prin amenajarea unei rampe de acces pentru persoane
cu dizabilități și realizarea a două locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilități
într-un termen de 22 luni de la data începerii proiectului.
3. Creșterea gradului de competitivitate pe piața internă și internațională, prin
certificarea sistemului de management al securității informației ISO 27001, recertificare
procesului de sudură, participarea la un târg internațional în calitate de expozant și
minimizarea la sursă a deșeurilor generate, inclusiv creșterea gradului de recuperare și
reciclare a deșeurilor prin încheierea unui contract cu o firmă specializată într-un termen
de 22 luni de la data începerii proiectului.
Rezultatele proiectului:
1. Au fost achiziționate și puse în funcțiune: 21 de echipamente și instalații noi de
producție, o piesă de mobilier destinată depozitării materiei prime și a produselor finite,
un utilaj de ridicat (motostivuitor), 10 echipamente informatice moderne, 17 buc.
Software, 2 instalații/sisteme pt. eficiență energetică, instalație fotovoltaică. Au fost
modernizate 2 hale de producție și o hală de depozitare prin lucrări ce nu necesită
autorizare.
2. A fost creat un loc de muncă nou, prin angajarea unei persoane din categorii
defavorizate, cu normă întreagă, pe perioadă nedetrminată și au fost amenajate două
locuri de parcare și o rampă de acces internă pentru persoane cu dizabilități.
3. Au fost certificate sistemul ISO 27001 și procesul de sudură. S-a participat, în calitate de
expozant, la un târg extern și s-a semnat un contract cu o firmă specializată în colectarea
și reciclarea deșeurilor.
La nivelul comunității locale proiectul are un impact pozitiv prin angajarea unei persoane
din categorii defavorizate, iar la nivelul regiunii proiectul contribuie la dezvoltarea și
creșterea competitivității domeniului de fabricare a aparatelor de control și distribuție a
electricității.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Gheorghe VASILE – tel. 0238724188, e-mail
unimec@unimec.ro

Unimec Logo

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

footer

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României