Unimec – producator de structuri si confectii metalice pentru liniile electrice

Stâlpii metalici, brățările de susținere a conductoarelor de JT, consolele și platformele de medie tensiune, precum și riglele și suporții de aparataj instalați în stațiile de transformare 110 kV repezintă elemente structurale din oțel, fiind proiectate să asigure o anumită rezistență mecanică, stabilită de proiectant.

Aceste structuri metalice trebuie să dețină marcaj CE, conform EN 1090.

CE

Toate produsele pentru construcții trebuie să dețină marcaj CE, conform legii.

Începând cu data de 01.07.2014, elementele structurale din oțel sunt asimilate produselor pentru construcții și trebuie să respecte această regulă. Astfel, producătorii sunt obligați să furnizeze produse pentru construcții cu marcaj CE, iar executanții de lucrări trebuie să folosească exclusiv produse ce dețin această certificare.

Marcajul CE nu este o simplă etichetă – aplicarea lui certifică conformitatea produsului cu proiectul inițial și este garanția unui sistem de fabricație controlat în vederea asigurării calității produsului final. De aceea nu poate fi aplicat de orice producător – marcajul nu se aplică pe proprie răspundere sau în baza ISO 9001. Doar producătorii ce dețin un certificat de control al producției în fabrică, conform cu SR EN 1090-1+A1:2012 pot aplica marcaj CE pe elementele din oțel.

În vederea furnizării de elemente structurale din oțel cu certificare CE, este obligatorie furnizarea unui proiect, semnat de proiectant, identificat prin număr de serie, pe baza căruia se realizează comanda și se emit certificatele de conformitate. Orice modificare de la proiect se realizează doar cu acordul scris al proiectantului.

În cazul unor avarii sau evenimente deosebite, prin folosirea de materiale cu certificare CE, executantul și beneficiarul face dovada conformității cu proiectul, neavând astfel răspundere asupra modului de comportare al acestora în exploatare. În lipsa acestor certificate, întreaga răspundere se transferă beneficiarului, întrucât a realizat achiziția de materiale fără respectarea obligațiilor legale, fiind pasibil de amendă conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Recomandăm așadar beneficiarilor și executanților de lucrări să utilizeze doar produse ce respectă în totalitate cerințele legale, pentru a se asigura de realizarea unor lucrări de calitate, sigure și conforme cu proiectul.

Având în vedere:

Ordinul MDRAP 339/2015 conform căruia standardul SR EN 1090-1+A1:2012 este un standard armonizat care stabiliește cerințele pentru evaluarea conformității caracteristicilor de performanță pentru elemente structurale de oțel, introduse pe piață ca produse pentru construcții.

Articolul 21, alin. (4) din HG 622/2004 republicată conform căruia  „conformitatea produselor pentru construcții este evaluată în raport cu standardele armonizate, utilizându-se sisteme de atestare a conformității specifice”.

Articolul 11, alin. (3) din Legea 10/1995 actualizată, prin care se interzice utilizarea de produse pentru construcții fără certificarea și declararea performanței, respectiv a conformității acestora.

Articolul 32 din HG 622/2004 republicată, conform căruia „Orice persoană fizică sau juridică ce pune la dispoziție pe piață un produs pentru construcții, precum și orice executant de lucrări de construcții care a achiziționat un produs pentru construcții în vederea încorporării, asamblării, aplicării sau instalării acestuia într-o construcție trebuie să fie în măsură să dovedească, la cererea autorității de supraveghere a pieței, atestarea conformității produsului prin unul dintre documentele prevăzute la art. 12 alin (1)-(5) și art. 22 alin (1), după caz,

Definiția „atestării conformității produselor pentru construcții” conform articolului 2 din HG 622/2004 republicată, ca fiind „sistemul procedural prin care este evaluată și stabilită conformitatea produselor pentru construcții cu specificațiile tehnice aplicabile, în vederea aplicării marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE”,

Definiția „construcțiilor” conform articolului 2 din HG 622/2004 republicată, ca fiind „orice obiect care este construit sau rezultă din operații și/sau lucrări de construcții și este fixat de pământ, termenul desemnând atât clădirile, cât și lucrările de inginerie civilă”

Definiția „lucrărilor de geniu civil” conform Anexei 1 la OUG 34/2006, Anexa 1, clasa 45.2 – „Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări de geniu civil include urmatoarele tipuri de lucrari:  conducte de transport (petrol, gaz, apă); reţele şi linii (electrice, de telecomunicaţii), pe distanţă mare; conducte, reţele şi linii pentru reţele locale”

Definiția „produsului pentru construcții”, conform articolului 2 din HG 622/2004 republicată, ca fiind „orice produs realizat în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții, termenul desemnând materiale, elemente și componente individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalații, plasate pe piață în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcții prin operații și/sau lucrări de construcții”.

Definiția „elementelor structurale” conform SR EN 1090-1+A1:2012, este – „componente utilizate ca părți portante ale unei construcții, proiectate să asigure rezistența mecanică și stabilitatea construcției și/sau rezistența la foc, inclusiv aspectele de durabiliate și de aptitudine la exploatare, care pot fi utilizate direct în starea de livrare sau încorporate într-o lucrare de construcții”.

Anexa ZA.2.3 din SR EN 1090-1+A1:2012, conform căreia un producător de structuri metalice poate să întocmească declarație de conformitate și să aplice marcajul CE după ce un organism notificat certifică oficial conformitatea cu prevederile standardului SR EN 1090-1+A1:2012. 

Reiese următoarea concluzie:

  • Conform legii, elementele structurale din construcții și instalații trebuie să dețină certificat de conformitate, în raport cu standarde armonizate, prin aplicarea marcajului CE
  • Standardul armonizat care stabilește cerințele pentru evaluarea conformității elementelor structurale din oțel este SR EN 1090-1+A1:2012
  • Standardul de execuție al liniilor electrice aeriene SR EN 50341-1:2013 impune execuția structurilor conform exigențelor SR EN 1090-1+A1:2012
  • În vederea aplicării marcajului CE și emiterii certificatului de conformitate, producătorul de elemente structurale din oțel trebuie să fie certificat, de un organism notificat, conform standardului SR EN 1090-1+A1:2012.
  • Executantul de lucrări are obligația legală, conform HG 622/2004 și să folosească doar produse pentru construcții cu conformitate atestată – marcaj CE.
  • Obligația îndeplinirii acestor prevederi legale este, conform HG 622/2004, atât a producătorului de produse pentru construcții, cât și a executantului de lucrări.
  • Prin recepția lucării, beneficiarul preia întreaga responsabilitate a construcției, prin urmare recomandăm beneficiarilor să solicite întotdeauna produse ce dețin certificate CE.

În consecință, stâlpii metalici, brățările de susținere a conductoarelor de JT, consolele și platformele de medie tensiune, precum și riglele și suporții de aparataj instalați în stațiile de transformare 110 kV repezintă elemente structurale din oțel, fiind proiectate să asigure o anumită rezistență mecanică, stabilită de proiectant.